Location of YRCs

Location of YRCs

North
Kazakhstan
oblast
Kostanay
oblast
Akmola
oblast
Pavlodar
oblast
West
Kazakhstan
oblast
Atyrau
oblast
Mangistau
oblast
Aktobe
oblast
Karaganda
oblast
East
Kazakhstan
oblast
Kyzylorda
oblast
Turkestan
oblast
Jambyl
oblast
Almaty
oblast
Астана
Almaty
Shymkent
Абай oblast
Жетісу oblast
Ұлытау oblast